Dzisiaj jest piątek, 9 grudnia 2022 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

Mechanizm Finansowy EOG

Darczyńcy wsparcia finansowego
Flaga Norwegii Norwegia
Flaga Liechtenstein Liechtenstein
Flaga Islandii Islandia

Logo mechanizmu Finansowego EOG
Logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W dnia 2 maja 1992 roku w Porto podpisane zostało porozumienie pomiędzy ówczesną Unia Europejską, a krajami EFTA - Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Umowa ta weszła w życie 1 stycznia 1994 roku po odrzuceniu jej przez Szwajcarię i w ostatecznym kształcie stanowiła o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG, jako strefy wolnego handlu. Podstawą funkcjonowania EOG są cztery fundamentalne wolności: swoboda przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Na mocy tego porozumienia, wszyscy obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą swobodnie się przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości na ich terenie. Obecnie wspólnotę EOG stanowi łącznie 30 państw europejskich.

Kraje EFTA – czyli Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia stowarzyszone z Unią Europejską są świadome dobrodziejstw, jakie czerpią z faktu stowarzyszenia ze wspólnotą Unii Europejskiej tym przede wszystkim swobód jednolitego wolnego rynku. Dlatego też zgodziły się łożyć na Europejski Fundusz Spójności, czyli popularny już w naszym kraju EFS. Dodatkowo zobowiązały się składać na dodatkowy fundusz wsparcia dla nowych państw członkowskich i najuboższych państw członkowskich Unii Europejskiej. Fundusz ten przyjął w Unii Europejskiej nazwę Instrumentu Finansowego i składa się z dwu mechanizmów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rzeczpospolita Polska, po przystąpieniu do Wspólnoty Unii Europejskiej 1 maja 2002 roku, podpisała w dniu 14 października 2003 roku dokument przystąpienia do strefy wolnego handlu czyli EOG – europejskiego obszaru gospodarczego, i to uprawniło Polskę, jako nowego członka Unii Europejskiej do partycypacji w funduszach wymienionych wyżej mechanizmów finansowych. W 2004 roku rząd polski podpisał dwie stosowne umowy – memoranda, na mocy których przyznano Polsce w trzech kolejnych alokacjach rocznych łącznie z obu mechanizmów finansowych kwotę 533,51 miliona euro wsparcia.


Pierwotni członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
Logo Stowarzyszenia do 1992 roku
Kraje tworzące Europejski Obszar Gospodarczy

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl